Zápis detí do SMŠ

Žiadosti o prijatie dieťaťa do Súkromnej materskej školy, Fučíkova, na školský rok 2020/2021 sa budú podávať elektronickou formou, t.j. zaslaním vyplnenej a podpísanej prihlášky na email: info@usilovnevcelicky.sk, alebo zaslaním vyplnenej a podpísanej prihlášky poštou na adresu: Súkromná materská škola, Fučíková 34, 903 01 Senec.

Tlačivo žiadosti o prijatie dieťaťa do SMŠ nájdete tu:

K prihláške sa nevyžaduje potvrdenie lekára o zdravotnom stave dieťaťa. Potvrdenie od lekára predloží zákonný zástupca dieťaťa až po rozhodnutí o prijatí dieťaťa do SMŠ.