Žiadosti o prijatie dieťaťa do Súkromnej materskej školy, Fučíkova 34 môžete podávať aj elektronickou formou, t.j. zaslaním vyplnenej a podpísanej prihlášky na email: info@usilovnevcelicky.sk, alebo zaslaním vyplnenej a podpísanej prihlášky poštou na adresu: Súkromná materská škola, Fučíkova 34, 903 01 Senec.

Tlačivo žiadosti o prijatie dieťaťa do SMŠ nájdete tu:

PDF_file_icon

Potvrdenie od lekára predloží zákonný zástupca dieťaťa až po rozhodnutí o prijatí dieťaťa do SMŠ.